MPC logo

Adatkezelési tájékoztató

 

Kezeli az Ön által megadott személyes adatokat:

Láng-Szabó Barbara E.V.

Adószám: 60684406-1-43

Cégbíróság: a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága – a továbbiakban: Adatkezelő.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot (a továbbiakban: Tájékoztató), amely leírja személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR, 2016/679 Európai Parlament és Tanács rendelet) szerinti feldolgozásával kapcsolatos gyakorlatunkat. Jelen Tájékoztató azokra a személyekre vonatkozik (Ön), akik fogyasztóként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatásait. Leírja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és bizonyos esetekben osztja meg az Ön személyes adatait harmadik személyekkel, valamint tájékoztatást ad az Ön „érintettjének” az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól.

Az Adatkezelő elkötelezett a weboldalt látogató személyek személyes adatainak és magánéletének védelme mellett. Jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban az ügyfelek és a hírlevélre feliratkozók személyes adatainak bizalmas kezelésével és védelmével foglalkozik az interneten keresztül, de kiterjed az oldal látogatóira is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos hogyan gyűjthet és használhat fel Önnel kapcsolatos információkat, és hogyan használhatja fel azokat. Az adatokat illetéktelen személyeknek nem adjuk át, és a jelen tájékoztatóban meghatározott formában használjuk fel.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja változhat, amely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információkat tartalmaz személyes adatainak védelméről és az ezzel kapcsolatos jogairól. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, jogában áll felfüggeszteni a Weboldal használatát, és személyes adatok megadása nélkül leállítani a böngészést.

 

AZ ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Láng-Szabó Barbara E.V. Az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Tájékoztatóban leírt adatkezelések tekintetében.

Adatvédelmi eljárásainkkal kapcsolatos észrevételek, kérdések, panaszok esetén az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére: Láng-Szabó Barbara, 1192 Budapest Pannónia út 8, 1 em. 5. vagy az info@mentalpowercenter.com e-mail címre.

Az adatkezelő kötelezettségei

 

Láng-Szabó Barbara

1192 Budapest Pannónia út 8, 1 em. 5. 

Összes tevékenység

Ön választásától függően jogosult arra, hogy személyes adatai megadása nélkül is hozzáférjen weboldalainkhoz, de elengedhetetlen a böngészéshez a süti szabályzat elfogadása, valamint hírlevél feliratkozás esetén az adatvédelmi nyilatkozat és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat minden olyan információ, amely egy természetes személyre vonatkozik, és amely azonosító számmal vagy a hozzá tartozó adatokkal közvetve vagy közvetlenül azonosítható. Abban az esetben, ha a Webhely Tulajdonosa begyűjti az Ön személyes adatait, azokat átlátható és bizalmas módon gyűjtjük.

Az Ön személyes adatai olyan adatok, amelyek segítségével azonosítani lehet Önt, mint például: vezetéknév, keresztnév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait a tulajdonos önkéntes alapon gyűjti az oldal böngészése során, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez szükséges információkat. Ha nem kívánja megadni ezeket az információkat, akkor nem tudja elérni a weboldal bizonyos funkcióit és szolgáltatásait. Az opcionális adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerésére, valamint a weboldal és a szolgáltatások fejlesztésére szolgál.

A Tulajdonos minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek.

A következő személyes adatokat kezeljük:

 
 • Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartási név (a cégnél)
 • Székhely cím (cég esetén), lakcím, postacím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Rendszerinformációk (IP-cím, rendszerverzió, felbontás, a weboldalon megtekintett oldalak statisztikái, böngészési szokások, viselkedési minták)

Az adatkezelés időtartama:

 
 • Közvetlen marketing hozzájárulások esetén a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • 4 év telt el a profiladatokhoz való utolsó bejelentkezés óta
 • A vásárlási adatokkal kapcsolatban a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

Az adattovábbítás feltételei

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat a szükséges mértékben az alábbi területeken működő, általa megjelölt személyeknek, cégeknek továbbíthatja:

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Törvény által a viták kezelésére felhatalmazott szervek
 • Szállítás
 • Foglalás
 • Követelések kezelése
 • Marketing
 • Számlázás

Adatkezelést vagy adatkezelést végző cégek és személyek

 

A tulajdonos Láng-Szabó Barbara kezeli az adatokat. A szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében és tárolásában a tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek.

Mely cégek vesznek részt adatkezelésben?

 

A Tulajdonos tevékenysége során adatkezelésben részt vevő cégek:

 • Tárhelyszolgáltató: Hosting.Eu Szolgáltató Kft., 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em
 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további névjegyek, levelezőrendszer, felhőalapú adat- és fájltárolás, online dokumentumkezelés és kapcsolódó szolgáltatások: Google Drive, Google Dokumentumok, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatás
 • Facebook Ireland Ltd.: A 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland, Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek és funkciók támogatása.
 • YCLIENTS Korlátolt Felelősségű Társaság, Obraztsova utca 4, bldg. 1, 1-5. emelet, 1-5 szoba, 127055, Moszkva, Orosz Föderáció e-mail: support@yclients.com
 • Különleges esetekben a szerződés további adatfeldolgozókat vagy cégeket is tartalmazhat.

Adattulajdonosi jogok és érvényesítés

 

Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kereskedelmi ajánlattételhez használjuk fel, jogában áll ezt indokolás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban, e-mailben vagy postai úton kell eljuttatnia az Adatkezelőhöz a jelen dokumentum elején feltüntetett elérhetőségeken.

Kiskorúak és csökkent mozgásképességű személyek személyes adatainak védelme

 

A MENTALPOWERCENTER.COM weboldalát és kiadványainak tartalmát nem 13 éven aluli kiskorúak használhatják. Nem dolgozunk fel és nem gyűjtünk 13 éven aluli gyermekekről személyes adatokat szülői vagy gyámi igazolható hozzájárulása nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását vagy törlését. Amennyiben az életkor az adatkezelés és adatkezelés során az Adatkezelő számára nyilvánvalóvá válik, úgy az adatok szülői hozzájárulás beszerzése céljából felhasználhatók.

A cselekvőképtelenné és cselekvőképtelen kiskorú megállapításához a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges, kivéve a szolgáltatás azon részeit, amelyek a mindennapi életben tömegesen kívánják teljesíteni, és amelyek nem igényelnek különösebb mérlegelést.

Cookie-k kezelése

 

Az adatkezelő a weboldalon cookie-kat (sütiket) használ a weboldal rendeltetésszerű használatának biztosítása, az információbiztonság biztosítása, valamint a felhasználói szokások vizsgálata, ezáltal a felhasználói élmény fokozása érdekében. A cookie egy webszerver által küldött alfanumerikus információcsomag, amely a látogató számítógépén tárolódik, és előre meghatározott ideig tárolódik.

Fogalmak

 
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett művelet vagy műveletek összessége, mint például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, válogatás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, megtekintés, felhasználás, közlés, továbbítása, terjesztése, más módon elérhetővé tétele, egyeztetése, összekapcsolása, korlátozása, törlése, megsemmisítése
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik fél számára hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: Olyan biztonsági incidens, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy illetéktelen hozzáférését eredményezi.
 • Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve egy azonosítóhoz kapcsolódó egy vagy több tényező által, mint például: név, azonosító szám, helyadat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosítható személyazonosság
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, akivel személyes adatokat közölnek, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem
 • Érintett hozzájárulása: az érintett önkéntes, egyértelmű, jól megalapozott akaratnyilvánítása, amellyel nyilatkozattal vagy félreérthetetlen módon jelzi hozzájárulását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. nyilatkozat
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, a https://www.mentalpowercenter.com címen elérhető weboldalak és az ott meghatározott egyéb címek látogatói.
 • Harmadik fél: az érintetten, az adatkezelőn, az adatfeldolgozón vagy azon személyeken kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely más szerv, aki az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt személyes adatok kezelésére jogosult
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih .hu, honlap: naih.hu)
 • Partner / Ügyfél: az a természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon történő termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására köt szerződést.
 • Regisztráció: a weboldal felhasználójának személyes adatainak rögzítése felhasználói fiók létrehozásához
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatos bármely információ
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy más módon nyújtott termékértékesítés és egyéb szolgáltatás, az egyedi szerződésekben meghatározottak szerint.
 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett és a Láng-Szabó Barbara EV címen elérhető weboldalak . És az ott megadott egyéb címek

Scroll to Top